Vivarium
27 & 28 november 2021 - Autotron Den Bosch

Reglement

Om van Vivarium een groot succes te maken vragen wij aan iedereen, van bezoekers tot standhouders, zich aan een aantal basisregels te houden die er voor zorgen dat dit evenement voor iedereen een unieke en vooral gedenkwaardige ervaring gaat worden.

1. Algemeen

 • Roken is in de gehele hal ten strengste verboden.
 • Honden wordt in principe geen toegang verleend.
 • De handel beperkt zich uitsluitend tot de beursvloer op gereserveerde stands. Het verhandelen van dieren en/of goederen op de parkeerplaats is dan ook niet toegestaan. Bezoekers is het NIET toegestaan in het gebouw dieren en/of goederen te ruilen of te verhandelen.
 • Aan kinderen onder de 18 jaar mogen geen goederen en/of dieren worden verkocht indien zij niet begeleid worden door een volwassen persoon.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verkochte dieren en/of goederen
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade, verlies, diefstal of letsel ontstaan tijdens, voor of na dit evenement.
 • Bij overtreding van dit reglement kan de organisatie besluiten u de verdere toegang tot de beurs te ontzeggen, dit zonder restitutie van de betaalde gelden. U zult bij geconstateerde overtredingen een waarschuwing krijgen de zaken binnen 15 minuten op orde te brengen.
 • Onderwerpen waar dit reglement niet in voorziet, zijn ter beoordeling van de organisatie.
 • Op deze beurs zijn alle wettelijke eisen van toepassing, waaronder CITES, BUDEP en BID.

2. Op- en afbouw stands en openingstijden

 • Op vrijdag voor het beursweekend is van 10.00 tot 22.00 uur de mogelijkheid om uw stand in alle rust alvast op te bouwen. Dit is ook mogelijk op de eerste dag van de beurs, de zaterdag, van 08.00 tot uiterlijk 09.30 uur.
 • Indien u gebruik maakt van uniforme standbouw is het raadzaam om met de organisatie te overleggen over wanneer uw stand wordt opgebouwd.
 • Op zaterdag, zullen alle leverancierstoegangen worden gesloten en is toegang tot de beursvloer uitsluitend mogelijk via de hoofdingang.
 • De beursvloer zal op beide beurs dagen van 10.00 tot 17.00 uur geopend zijn voor het publiek.
 • Het is ten strengste verboden vóór sluitingstijd van de beurs te beginnen met de stand af te breken. Op zondag is er de mogelijkheid om de stand af te breken van 17.00 tot 24.00 uur. Op de maandag na de beurs is er van 9.00 tot uiterlijk 20.00 uur de mogelijkheid om af te breken.
 • Onder het afbreken van de stand wordt tevens verstaan dat u de stand achterlaat zoals u hem heeft aangetroffen. Indien er vuil wordt achtergelaten behoudt de organisatie zich het recht voor om de kosten van het opruimen daarvan op de standhouder te verhalen.

3. Stands

 • De organisatie zorgt ervoor dat de bestelde tafels, stoelen en/of uniforme standbouw aanwezig zijn op een door de organisatie te bepalen plaats op de beursvloer.
 • Het is niet toegestaan zelf wijzigingen aan te brengen in de plaatsing van uw stand en/of tafel.
 • Elke stand zal de beschikking hebben over een stroomvoorziening. U dient zelf zorg te dragen voor kabelhaspels en/of verlengsnoeren.
 • Alle stroomkabels dienen binnen de standruimte te blijven en mogen onder geen beding over de looppaden komen te liggen.
 • U dient er zorg voor te dragen dat er vanaf uw stand geen obstakels liggen die de vrije doorloop op de looppaden dan wel de wegen naar de nooduitgangen blokkeren. Het is tevens niet toegestaan materialen voor de nooduitgangen te plaatsen.

4. Promotie

 • Promotie dient in/bij de stand te gebeuren, andere mogelijkheden worden tegen een vergoeding aangeboden.
 • Het is niet toegestaan om anders dan bij de stand flyers uit te delen.

5. Betalingen en eventuele annuleringen

 • Bij inschrijving of betaling na 1 augustus worden de kosten voor een tafel en een stand met respectievelijk Euro 10,- en Euro 50,- verhoogd.
 • Betaling voor de standruimte dient uiterlijk 10 weken voor aanvang van de beurs door de organisatie ontvangen te zijn.
 • Annuleringen dienen altijd schriftelijk of via email gedaan te worden aan de organisatie. Indien u uiterlijk 10 weken voor aanvang van het evenement uw inschrijving annuleert, zal er 50% restitutie plaatsvinden.
 • Bij afzegging binnen de termijn van 10 weken zal er geen restitutie van de betaalde gelden en bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 • Indien u niet komt opdagen op het evenement, zal er geen restitutie plaatsvinden.

5.2. Aanvullende regeling inzake COVID jaar 2021

 • Bij registratie, en uiterlijk 25 Mei 2021, dient u 20% (met een minimum van EUR 75) van uw totale standhuur vooruit betaald te hebben.
 • Indien op die datum uw aanbetaling niet binnen is, vervalt uw registratie automatisch.
 • Mocht Vivarium 2021 doorgang vinden, dan ontvangt u van ons een factuur voor het resterende bedrag welke uiterlijk 10 weken voor aanvang van de beurs betaald dient te zijn.
 • Mocht Vivarium 2021 op enig moment geen doorgang kunnen vinden, dan zal de organisatie overstappen naar een Online editie zoals in 2020.
 • Op dat moment geldt de vooruitbetaling als uw bijdrage aan een stand op Vivarium Online, waarop verder geen restitutie plaats zal vinden.
 • Mocht u op dat moment al meer voldaan hebben, dan ontvangt u voor dat meer betaalde wel een restitutie.
 • Bovenstaande is niet van toepassing op Partnerships, welke volledig in aanmerking komen voor restitutie. In het geval van een Online editie zullen wij met Partners in contact treden om te zien of zij bereid zijn ook daar een partnership aan te gaan.

6. Dieren (algemeen)

 • Het transport van de dieren naar de beurs verloopt onder uw eigen verantwoordelijkheid. Wij raden u echter met nadruk aan rekening te houden met het welzijn van de dieren tijdens het transport. Dat betekent dat u zorg draagt voor voldoende ruimte, niet te veel dieren bij elkaar plaatst en dat ze donker vervoerd worden.
 • U dient er als standhouder rekening mee te houden dat dit een evenement is dat 2 volle dagen duurt. De voedselvoorziening, huisvesting, beluchting, eventuele verwarming en verlichting voor de dieren dient daarop aangepast te zijn.
 • De huisvesting dient schoon te zijn en, indien nodig voor het dier, dient er te allen tijde voedsel en schoon drinkwater aanwezig te zijn.
 • Indien de dieren van oorsprong uit vochtige gebieden komen, dient er vochtig substraat in het verblijf aanwezig te zijn en dienen de dieren regelmatig besproeid te worden.
 • Alle dieren dienen dusdanig gehuisvest te zijn dat er nimmer direct contact tussen het dier en de bezoekers mogelijk is.
 • Alle aangeboden dieren dienen een goede gezondheid te hebben. Bij twijfel kan de organisatie u hierop aanspreken en bij ernstige gevallen u de toegang tot de beursvloer ontzeggen.
 • Alle aangeboden dieren dienen legaal in Nederland verhandeld te mogen worden. Er zullen diverse instanties aanwezig zijn om de organisatie te assisteren bij het toezicht hierop. Illegaal aangeboden dieren zullen direct in beslag worden genomen en er zal aangifte gedaan worden. Indien noodzakelijk dient u de benodigde papieren (bijv. CITES-documenten) te kunnen tonen. 
 • Alle dieren dienen te worden aangeboden onder vermelding van de correct wetenschappelijke naam en herkomst (wildvang en/of nakweek en land van herkomst). Indien mogelijk dient het geslacht van het dier te zijn aangegeven.
 • Het verdient in het algemeen de voorkeur de dieren te verkopen met een uitgebreide beschrijving betreffende voeding, leefomgeving, formaat in volwassen staat en speciale behoeften van het dier. Voor leveranciers van giftige dieren en/of voedselspecialisten is dit zelfs verplicht.
 • Het is ten strengste verboden kunstmatig gekleurde dieren, genetisch gemanipuleerde dieren en/of 'defecte' nakweken te verkopen. Alle kweekvarianten (b.v. "Fancy Goldfish") waarbij het dier last heeft van de gevolgen van een dergelijke kweek zijn eveneens verboden.
 • Het verhandelen van exotische knaagdieren, vogels en alle andere dieren, die niet in de aquarium-, vijver-, paludarium- en terrariumhobby thuishoren, is niet toegestaan.
 • Voor voedseldieren dient in aanmerking genomen te worden dat deze over voldoende ruimte beschikken (de helft van de ruimte dient vrij beschikbaar te zijn). Tevens dienen voedseldieren niet meer afhankelijk te zijn van hun ouders (geen babymuisjes en/of -ratjes dan wel eendagskuikens).

7. Vissen

 • Indien u vissen wilt aanbieden dient u dit op een voor de dieren zo goed mogelijke manier te doen. Indien u daarbij besluit vissen in zakjes aan te bieden, dan bent u verplicht de dieren op zuurstof te zetten.
 • U dient er er op toe te zien dat de zakjes niet worden opgepakt. Tevens dienen de zakjes geplaatst te worden op een manier dat deze niet kunnen vallen.
 • Het heeft de voorkeur van de organisatie om de zakjes schuin te plaatsen, liefst op een donkere en verwarmde of geïsoleerde ondergrond. Het is daarnaast verstandig van iedere soort slechts 1 of 2 zakjes op de tafel te plaatsen en de rest van de voorraad in isomoboxen onder of achter de stand te bewaren.
 • De zakjes dienen te zijn aangepast aan het formaat van de vissen. Vissen groter dan 10 cm dienen in zakken die geschikt zijn voor Koi te worden aangeboden.
 • Indien vissen vanuit een aquarium worden verkocht dient dit aquarium voorzien te zijn van schoon water, de juiste temperatuur en watercirculatie. De afmetingen van het aquarium dienen in lijn te zijn met de verzorgingseisen van de vissen die er in worden aangeboden.
 • Voor alle overige manieren van vissen aanbieden geldt dat de verhouding water/lucht optimaal dient te zijn. Tevens dient hier watercirculatie en/of een luchtpompje aanwezig te zijn.

8. Reptielen, hagedissen en amfibieën (niet of slechts zwak giftig)

 • Bij voorkeur dienen deze dieren individueel verpakt te zijn.
 • De dieren dienen in afsluitbare bakjes of terraria geplaatst te worden.
 • Voor hagedissen en amfibieën dient de kortste zijde van het verblijf minimaal 1,5 maal de kop-staartlengte te hebben.
 • Voor slangen dient de kortste zijde van het verblijf minimaal 1/3de van de lichaamslengte te hebben.
 • Voor schildpadden dient de kortste zijde van het verblijf minimaal 2 maal de lengte van het schild te hebben.

9. Giftige dieren

 • Indien u giftige dieren wenst te verkopen, dan dient u dit voor inschrijving met de organisatie te overleggen en bij uw inschrijving te vermelden. In alle andere gevallen is de verkoop van giftige dieren ten strengste verboden.
 • Verkoop van giftige dieren mag uitsluitend plaatsvinden in de speciaal hiervoor afgeschermde ruimte op de beursvloer. Bij deze ruimte vindt een toegangscontrole plaats, waarbij o.a. gekeken wordt naar een beperkt aantal mensen tegelijkertijd in de ruimte. Personen onder de 18 jaar hebben geen toegang tot deze ruimte. Legitimatie dient op verzoek getoond te worden.
 • De verblijven van de dieren dienen met een slot te zijn afgesloten. Indien de dieren verpakt zijn in bakjes, dienen deze bakjes met voldoende plakband te zijn afgesloten.
 • Verblijven en/of bakken met giftige dieren mogen onder geen enkele voorwaarde op de beursvloer worden geopend. Op alle verblijven en/of bakken dient een aanduiding "GIFTIG" dan wel "VENOMOUS" te staan.
 • Het stapelen van verblijven en/of bakken is verboden. Alle bakken en/of verblijven dienen minimaal 10cm vanaf de rand van de tafel/stand te staan.
 • Bij alle dieren moet een uitgebreide beschrijving meegeleverd worden met daarop: de wetenschappelijke naam, de mate van giftigheid, de voedingseisen, de herkomst (nakweek en/of wildvang en land van herkomst), huisvestingseisen en het formaat in volwassen toestand.
 • Het is kopers ten strengste verboden zich met giftige dieren op de beursvloer te begeven. Kopers dienen hun aankoop direct mee naar buiten te nemen.